Бизнес стратегия на фирмата


Бизнес стратегия петте движещи сили на конкуренцията - вариант 2

Казусът Бизнес стратегия петте движещи сили на конкуренцията е предназначен за студенти и ученици

Темата е разработена за студент от НБУ София

Сериен номер:
10010
Цена:
20.00 лв.
Страници:
9

Казусът Бизнес стратегия петте движещи сили на конкуренцията представя:

Представете историята и развитието на българска малка или средна фирма за период от минимум пет години назад /съгласно българската класификация за МСП/.
На база на това представяне оценете:
1. Влиянието на ”Петте движещи сили на конкуренцията” за конкретният случай – схема 5.3. /стр. 101/ от учебника
2. Определете силата на конкурентноспособност на фирмата, спрямо един или повече преки конкуренти
3. Определете нейната клъстерна принадлежност, ако има такава. Оценете /чрез модела на М. Портър/ положителното и отрицателното влияние върху фирмата, в резултат на нейната клъстерната принадлежност, или при липсата на такава принадлежност, в условията на икономическа рецесия.

Изпълнени са изискванията на преподавателя
Обемът на казуса е препоръчително да бъде както следва:
1. История – резюме 3-5 стр.
2. Развитие на казуса – до 5 стр.
Тезите в казуса следва да бъдат ясни и точни, като се обосновават с наученото по дисциплина „Бизнес стратегия на малката фирма”.

Представяне на фирмата
ММ“ООД – гр. София е специализирана фирма за производство на полуфабрикати и местни изделия от червени и бели меса.
Производствената дейност стартира през 1996 година в малък цех за млени меса. Постепенно дейността се разраства и септември 2003 год. е завършено строителството на модерна фабрика, съобразена и отговаряща на всички Европейски норми и стандарти.
1. Анализ по „Петте движещи сили на конкуренцията”

1.1. Сила на доставчиците

Суровината за преработка е осигурена посредством сключени договори с фирми, отглеждащи животни за угояване и клане. Така фирмата си е осигурила постоянна суровина за преработка, на базата на минимални складови наличности.

1.2. Сила на потребителите
За да се задържи задълго време на пазара фирмата си е поставила за цел да направи клиентите си зависими от сегашните и бъдещите си продукти. За тази цел тя се стреми чрез високо качество да удовлетворява и задоволява непрекъснато променящите се потребителски вкусове чрез разнообразен асортимент продукция. Клиенти на фирмата са:

1.3. Сила на конкуренцията между действащите фирми
Фирмата действа на пазара на хранително-вкусовата промишленост, който се характеризира с постоянен приток на парични средства от продажби и това го прави желан от много фирми производителки на подобни продукти. Това създава по-голяма конкуренция.
Конкуренти на фирма “ММ” ООД са многобройните фирми производителки на месни продукти,както и фирмите вносителки на колбаси.

1.4. Заплахи от конкуренти
Бизнеса на фирмата е привлекателен за фирмите навлизащи на пазара. Затова вероятността за поява и на други фирми за в бъдеще е реална. Въпреки, че в момента е в добра конкурентна позиция на пазара възможна е промяна в бъдеще

1.5. Заплаха от заместители
Заплахата от заместители не е голяма, защото всички фирми в месодобивната промишленост обработват различни видове меса за производството на продуктите си.

Оценката е направена по шестобалната система

2. Клъстерна принадлежност на фирмата

М. Портър определя клъстерите като „географски свързана концентрация от сходни, взаимообвързани или допълващи се фирми с активни канали за делови взаимоотношения, комуникация и диалог, които ползват обща специализирана инфраструктура, пазари на труд и услуги и са изправени пред общи възможности за развитие и заплахи“
Фирмата няма клъстерна принадлежност. Тя е част от месопреработвателната промишленост на страната, въпреки малкият си размер.