Счетоводство


Международни банкови безналични плащания

Дипломната работа Международни банкови безналични плащания е предназначена за студенти.

Дипломната работа е разработена за студент от УНСС София и е оценена с 6.00

 

Сериен номер:
00066
Цена:
100.00 лв.
Страници:
88

Дипломната работа Международни банкови безналични плащания съдържа:

Увод

Първа глава:
Организация на безналичните плащания в чужбина
1.Същност на международните плащания
2.Роля на международните плащания
3. Отчитане на разплащанията при уреждане на сметните отношения с чужбина
4.Форми на плащане при осъществяване на външноикономическите отношения
4.1.Свободен превод
4.2.Инкасо
4.3. Акредитивна форма на плащане
4.4. Разплащания чрез чекове
4.5. Плащане по открита сметка
4.6. Банкови гаранции
4.7. Валутен риск при международните плащания

Втора глава
Счетоводно отчитане на презграничните преводи
1. Организация на безналичните плащания в чужбина
2. Характеристика и специфики при отчитането на презграничните преводи
3. Организация на разплащателния процес и счетоводно отчитане на плащанията с презграничен кредитен превод
4. Организация на разплащателния процес и счетоводно отчитане на презграничните плащания с директен дебит
4.1. Организация на разплащателния процес на презграничните плащания с директен дебит
4.2. Счетоводно отчитане на презграничните плащания с директен дебит
4.3. Пример за организация при разплащателния процес и счетоводно отчитане на презгранични преводи с инкасо
5.Организация на разплащателния процес и счетоводно отчитане на презграничните плащания с акредитив
5.1. Организация на разплащателния процес и счетоводно отчитане на презграничните плащания с акредитив с покритие
5.2. Организация на разплащателния процес и счетоводно отчитане на презграничните плащания с акредитив без покритие
5.3. Пример за организация при разплащателния процес и счетоводно отчитане на презгранични преводи с акредитив
6. Организация на разплащателния процес и счетоводно отчитане на презграничните плащания с чекове
6.1. Организация на разплащателния процес и счетоводно отчитане на презграничните плащания с обикновени разплащателни чекове
6.2. Организация на разплащателния процес и счетоводно отчитане на презграничните плащания с разплащателни чекове с покритие

Заключение
Използвана литература
 

В настоящата дипломна работа са разгледани начините, формите и средствата, които се използват при осъществяването на външнотърговската дейност. Тъй като банките заемат централно място в системата на съвременните платежни отношения съм изяснил функциите, основните операции и особеностите в обслужването на външнотърговската дейност. Главно внимание е отделено на основните форми на плащане в международната търговия- неотменяемия документарен акредитив и документарното валутно инкасо. Разкрита е ролята на банковите гаранции в системата на разплащанията и застраховането от неблагоприятните последици при неизпълнение или лошо изпълнение на договорните задължения на вносителите и износителите.
Системата на безналичните плащания се намира под непрекъснато въздействие на бързоразвиващите се обществени и икономически процеси. Тя се развива и усъвършенства непрекъснато. На пазара навлизат нови форми на безналични разплащания. Именно бързото развитие на този род финансови услуги породи у мен, интересът към счетоводно – информационните проблеми на безналичните международни плащания. Това предопредели и изборът ми на темата за защита на магистърска теза – „ Организация и счетоводно отчитане на презграничните преводи”.
С настоящата разработка си поставям за цел да разкрия същността, ролята, мястото и значението на безкасовите плащания във външнотърговските отношения и разплащанията с чужбина. Да представя различните форми на безналични задгранични разплащания. И всичко това през призмата на счетоводната система за отчитане на стопанските събития.
Дипломната работа се състои от две глави предшествани от увод и следвани от заключение, списък на използвана литература и приложения.
В първа глава правя обща характеристика, преглед на понятийната база и нормативната уредба, както и цялостно пресъздаване на картината на банковата услуга по безналичното задгранично плащане. Тази глава изяснява теоретичната база, върху която е изградена съвременната платежна система в България, с нейните възприети и нормативно регламентирани форми.
Във втора глава поставям на преден план счетоводните въпроси по отчитането на формите на безналичните международни разплащания. Акцентирам върху документооборота и технологичния процес на провеждане на съответните банкови операции. Анализирам икономическият ефект за всяка от страните при отделните начини на плащане. Подробно се спирам върху последователността на движение на счетоводно-информационните потоци, прилагам примери за организацията на разплащателния процес и счетоводното отчитане на плащанията с акредитив и инкасо.